Indkaldelse til GF 2018 - Ejerforeningen Vestre Strand 2

Gå til indhold

Indkaldelse til GF 2018

Generalforsamling
Ejerlejlighedsforeningen
Vestre Strand 2
4874 Gedser

Den 3/4-18
Indkaldelse til Generalforsamling

Søndag den 22. april 2018 kl. 9:30

Sted: Det nye GEDSER IDRÆTS OG MEDBORGERHUS, Skråvej, Gedser.

Hvis I følger stien bag brandstationen, langs boldbanerne, kommer I hen til medborgerhuset.

OBS: Der er INGEN servering af morgenmad, men ejerforeningen vil gerne byde på frokost med 3 stykker smørrebrød samt 1 øl/vand pr. person.

Ønsker du/I at deltage i frokosten, bedes I tilmelde Jer med antal deltagere + husnummer, senest d. 13. april pr. mail til: Tom Vodstrup <tomvodstrup@hotmail.dk> eller med sms til tlf.: 2677 1978.

ALLE er naturligvis velkomne til at deltage i generalforsamlingen – også uden tilmelding, - men der bliver alene bestilt smørrebrød til dem, der har tilmeldt sig frokosten!


Dagsorden ifølge vedtægten: 
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Henning Pedersen, Hus 20. HP er villig til valg.

2. Formandens beretning for det forløbne år,  Beretningen er vedlagt som bilag til indkaldelsen

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse, herunder forslag til fordeling af årets resultat.  Regnskabet vedlagt som bilag til indkaldelsen

4. Fastsættelse af medlemsbidrag for det løbende regnskabsår. Bestyrelsen anbefaler uændret fællesbidrag i 2018-19, dvs. 2.500 kr. pr. kvartal pr. hus.

5. Budget for det løbende regnskabsår forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Bestyrelsens forslag til budget vedlægges som bilag.

6. Forventningsafstemning mellem bestyrelse og generalforsamling.  
Gennemgang af fremgangsmåde, når husejere ikke overholder vedligeholdelsespligten. Hvad siger vedtægterne, og hvad står i  designmanualen.  Orientering om  procedure ved ejerskifte og gebyrer ved betalingsrestancer.

7. Valg af bestyrelse, Hele den nuværende bestyrelse er på valg.

Nuværende bestyrelse:

Formand Tom Vodstrup, hus 47 (villig til genvalg)
Næstformand Per Fledelius, hus 38 (villig til genvalg)
Kasserer Anne-Marie Sejer, hus 18 (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Bjarne Jakobsen, hus 11 (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem John Vendelbo, hus 8 (villig til genvalg)

8. Valg af 2 suppleanter.

Ingrid Kristensen, hus 52 (villig til genvalg)
Benny Larsen, hus 26 (villig til genvalg)
9. Valg af revisor.

Nuværende revisor er Hanne Stysiek, hus 35 (er villig til genvalg)

10. Valg af revisorsuppleant

Nuværende revisorsuppleant er: Preben Kristensen, hus 52 (villig til genvalg)

11. Indkomne forslag (vedlagt):

12. Forslag om navneændring af ”Gedser Feriepark” til ”Vestre Strandhuse”

13. Eventuelt


Kan du ikke komme til generalforsamlingen, kan du stemme ved fuldmagt, som afleveres til en husejer,
der møder op til generalforsamlingen.


Bestyrelsen


Bilag til indkaldelsen:Tilbage til indhold