Nyt Stisystem 2008 - Ejerforeningen Vestre Strand 2

Gå til indhold

Nyt Stisystem 2008

Informationer
Indlæg ved formand Henning Petersen - 28. august 2008


Renovering af stier og belysning i ferieparkområdet

Som optakt til generalforsamlingen i år fremlagde landskabsarkitekt Benedikte Piil et forslag til dispositionsplan for ferieparkområdet.

Planen skal sikre, at der er et godt beslutningsgrundlag for de valg, der fremover skal træffes, når stier, belysning, beplantning m.v. skal renoveres. Planen skal desuden anvendes ved nye anlægsinvesteringer.

Der blev taget godt imod forslag på generalforsamlingen, og planen er som besluttet lagt på ferieparkens hjemmeside.

På generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen - foruden forslag til et driftsbudget - et 4-årigt forslag til anlægsbudget. Begge budgetter blev enstemmigt godkendt af deltagerne i generalforsamlingen.

Bestyrelsen har fulgt op herpå og arbejder pt. på udarbejdelse af et udbudsmateriale, som skal danne grundlag for tilbudgivning fra entreprenører og el-installatør for lægning af fliser og etablering af belysning.

Det skitseprojekt, der arbejdes på, indeholder følgende ideer:

Stier og belysning skal være funktionelle/brugbare og fremtræde naturlige i området

Man skal kunne komme ad en flisebelægning fra en parkeringsplads til hvert enkelt hus. Adgang til Vesterhave(vej) og til lystbådehavnen skal ske ad en grussti.

Stier skal respektere hvert enkelt hus rettighed til at etablere udhus og terrasse (2,5 meter foran huset og 5 meter bag huset)

Stierne anlægges i en bredde på 1 meter og lidt under terræn af hensyn til græsslåningen

Af økonomiske årsager anlægges stierne primært i rette linier. Ved retningsændringer, og hvor to stier mødes, findes andre løsninger.

Nuværende fliser på 50 x 50 cm genanvendes. Nye fliser får samme dimensioner som de nuværende. Fliserne lægges i forbandt.

Der opsættes ny belysning på strategisk hensigtsmæssige steder, d.v.s. ved hjørner o. lign.

Der etableres en lav belysning, som kun skal fungere som ledelys og som ikke må være til gene/belyse de enkelte huse.

Lamperne skal være robuste uden dog at være vandalsikre

For at undgå en dyr nedgravning af kablerne placeres kablerne direkte under fliserne. Hermed er kablerne nødvendigt beskyttet mod skader. Denne løsning har den konsekvens, at man ikke kan anvende løsninger i stiforløbet med græs mellem fliserne.

Ved etablering af stier og belysning opstår overskudsjord. Denne jord skal af økonomiske årsager placeres inden for ferieparkområdet, d.v.s. inden for matrikelgrænsen. Hensigtsmæssigt kan overskudsjorden anvendes til et dige i ferieparkens nordskel. En landinspektør er anmodet om at anvise det præcise nordskel, så vi ikke risikerer at anlægge diget på anden mands ejendom.

Der forestår et stort forudgående planlægningsarbejde med udarbejdelse af skitseforslag og udbudsmateriale. Jo mere præcist det er, jo lavere bliver budene. Andelshaverne vil naturligvis blive hørt inden anlægsarbejdet igangsættes. Vicevært Poul vil ligeledes blive inddraget i beslutningsprocessen.

Det er bestyrelsens plan, at projektet - eller dele heraf - gennemføres i vinteren 2008/2009, dels for at sikre fremdrift i renovering af ferieparkområdet, dels for at opnå de mest fordelagtige økonomiske tilbud.

Henning Petersen - formand
________________________________________

Årets Generalforsamling startede med et indlæg af landsskabsarkitekt Benedikte Piil som bl.a. præsenterede en ændring af vores stisystem, således at vi hænger bedre sammen og vil opleve vores stisystem som et praktisk anlæg samt et system til at opleve parken som et oplevelsesrum.

Bestyrelsen har allerede nu besluttet, at de allerede vedtagne farvekoder for husene fastholdes med alle de mangfoldigheder som der kan komme ud af at kombinere disse.

Oplægget fra Benedikte hvor ikke alle dele bliver brugt, men mange gode indlæg bl.a. ændring af vores stisystem bliver påbegyndt allerede i indeværende år - og nærmest på de 2 kommende arbejdsdage, hvor der vil blive fjernet buske og samt taget fliser op, i denne forbindelse kan oplyses, at der allerede nu arbejdes på at indhente tilbud fra entreprenører om etablering af ny belysning samt lægning og renovering vores stisystem.

Den endelige ændring til den nye park - forventes, endelig gennemført over en årrække, hvor bestyrelsen regner med, at 10 år skal forventes brugt sammen med en beløbsramme på ca. 2 millioner kr.

Bestyrelsen vil på denne side selvfølgelig holder Jer underrettet.Tilbage til indhold